ทีมวิทยากร

ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®

  การศึกษา
   ปริญญาโท–เอก U. of Southern California, USA
   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์


  ประสบการณ์ทำงาน
   ประสบการณ์ Wealth Management 10 ปี
   วิทยากร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC), สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ATI), ก.ล.ต., สถาบันการเงินและมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง
   กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
   วิทยากรรับเชิญประจำรายการชั่วโมงทำเงิน ช่อง TNN

มานะ ตั้งพิเชษฐโชติ CFP®

 การศึกษา
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ประสบการณ์ทำงาน
  General Manager บริษัท CMSK จำกัด                 ประสบการณ์ด้านการลงทุนมากกว่า 10 ปี
  นักวางแผนการเงิน, แผนการลงทุน และแผนประกันชีวิต
  วิทยากรให้กับสถาบันการเงิน และสถานศึกษา

พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP®

 การศึกษา
  ปริญญาโท MBA นิด้า
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

 ประสบการณ์ทำงาน
  ประสบการณ์ Wealth Management มากกว่า 8 ปี
  กรรมการ, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลบริษัท Bill Morrisons Kompass Wealth Management (BMK)
  วิทยากรตลาดหลักทรัพย์ และอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย

ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

 การศึกษา
  ปริญญาโท-เอก การเงิน สหรัฐอเมริกา

 ประสบการณ์ทำงาน
  อาจารย์ และวิทยากรรับเชิญ สอนเรื่องการเงินการลงทุนให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ
  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
  ร่วมพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP
  Columnist เรื่องการเงินการลงทุนให้แก่ WealthyThai.com

ชัชฎา สิงห์ชูวงศ์ CFP®

 การศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA Young-Executive จุฬาลงกรณ์
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ (เกียรตินิยมอันดับ 1)


 ประสบการณ์ทำงาน
  ประสบการณ์ วางแผนการเงิน มากกว่า 9 ปี
  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
  นักเขียนบทความด้านการเงิน
  เจ้าของเพจและช่อง YouTube MeeMoney

ราชันย์ ตันติจินดา CFP®

 การศึกษา
  ปริญญาโท MIS จุฬาฯ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์


 ประสบการณ์ทำงาน
  ประสบการณ์ด้าน Wealth Management มากกว่า 8 ปี
  วิทยากร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC), ตลาดหลักทรัพย์ฯ, สมาคมนักวางแผนการเงินไทย, คปภ, และสถาบันการเงินชั้นนำ

สาธิต บวรสันติสุทธิ์ CFP®

 การศึกษา
  CFA Level 2 (Chartered Financial Analyst)
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) นิด้า


 ประสบการณ์ทำงาน
  ประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากกว่า 35 ปี
  วิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ
  เจ้าของงานเขียน Pocket Book “กลยุทธ์ภาษี..เรื่องง่ายๆใกล้คุณ”

สรวงพิเชฎฐ์ หลายชูไทย CFP®

 การศึกษา
  
Certified Financial Planner (CFP)

 ประสบการณ์ทำงาน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CE0) บริษัท แพลนท์คอนซัลแทนท์ จำกัด
  ประสบการณ์ด้านการเงินการลงทุนกว่า 10 ปี
  วิทยากรให้กับทาง ตลาดหลักทรัพย์ สมาคม รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  ที่ปรึกษาการเงินอิสระ 

เธียรทยะ ฌอสกุล CFP®

 การศึกษา
  บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประสบการณ์ทำงาน
  นักวางแผนการเงิน บริษัท แพลนท์คอนซัลแทนท์ จำกัด
  อดีตผู้จัดการอาวุโส บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
  Guest Speaker ด้านการวางแผนการเงินให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ
  ผลงานการเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กตีพิมพ์ และ               e-book "เกษียณแบบ Well Done  สุขแบบพอดี"

ชัยวัฒน์ ภัทจารีสกุล CFP®

 การศึกษา
  Master of Science (Financial Management, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University)
  Bachelor of Business Administration (Integrative Business Management), first class honor, Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University

 ประสบการณ์ทำงาน
  Managing Director at Your Wisdom Co., Ltd.
  วิทยากร Wealth Management Course with CONC Thammasat University
  วิทยากร Investment Consultant License Course 
  Independent Financial Advisor at Phillip Securities (Thailand)

ปิยะ สุราสา CFP®

 การศึกษา
  Bachelor degree in Environmental Engineering : Khon Kaen University

 ประสบการณ์ทำงาน
  รองผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต
  นักวางแผนการเงินอาวุโส บจ.อเวนเจอร์ แพลนเนอร์ 
  วิทยากรอิสระ 
  ผู้ออกแบบหลักสูตรและผู้บรรยายหลักสูตร CFP สถาบัน CMSK

อัจกร การตูม CFP®

 การศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์
  ปริญญาตรี การบัญชี ธรรมศาสตร์


 ประสบการณ์ทำงาน
  Independent Financial Planner & Investment Consultant
  อาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
  อาจารย์ที่ปรึกษา SMEs ด้านการจัดการ การตลาด และการจัดทำแผนธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป 
  อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสู่ Smart Enterprise กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ CFP®

 การศึกษา
  Master of Science (Finance) Bangkok University
  Master of Business Administration for Modern Managers, Ramkhamhaeng University

 ประสบการณ์ทำงาน
  อาจารย์สอนมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
  Vice President, Institutional Private Fund, Kasikorn Asset Management (KAsset)

ดร.ฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์

 การศึกษา
  Doctor of Philosophy (Development Administration) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  
Master of Science (Finance) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประสบการณ์ทำงาน
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาต)
  ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  วิทยากรของสถาบันและหน่วยงานชั้นนำต่างๆ