ดร. ชาติชาย มีสุขโข CFP

   การศึกษา
   Certified Financial Planner (CFP)
   ปริญญาโท-เอก University of Southern California, USA
   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

   ประสบการณ์
   Wealth Management มากกว่า 8 ปี

   วิทยากร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC), สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ (ATI), ก.ล.ต., สถาบันการเงินและมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง

 ประวัติโดยละเอียด/บทความ
ของ ดร. ชาติชาย มีสุขโข

ลลินี เกียรติกำจรชัย CFP

  การศึกษา
   Certified Financial Planner (CFP)
   ปริญญาโท MBA California State University, USA
   ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาฯ

   ประสบการณ์
   Wealth Management มากกว่า 7 ปี
   วิทยากร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC), ก.ล.ต., หลักสูตรอบรม CFP

วรพจน์ เกตุอร่าม CFP

  การศึกษา
   Certified Financial Planner (CFP)
   ปริญญาโท MBA ธรรมศาสตร์
   ปริญญาตรี บัญชี ธรรมศาสตร์

   ประสบการณ์
   Wealth Management มากกว่า 15 ปี
   วิทยากร สมาคมนักวางแผนการเงินไทย, สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน, ตลาดหลักทรัพย์ฯ

  ประวัติโดยละเอียด/บทความ 
ของ วรพจน์ เกตุอร่าม

กริช เศรษฐนันท์ CFP

  การศึกษา
   Certified Financial Planner (CFP)
   ปริญญาโท MBA เกษตรศาสตร์
   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์

   ประสบการณ์
   Wealth Management มากกว่า 8 ปี
   วิทยากร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC), ตลาดหลักทรัพย์ฯ, ชมรมธนาคาร และสถาบันการเงินชั้นนำหลายแห่ง

   ประวัติโดยละเอียด/บทความ
ของ กริช เศรษฐนันท์

ปกรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล CFP

  การศึกษา
   Certified Financial Planner (CFP)
   ปริญญาโท MBA จุฬาฯ

   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

   ประสบการณ์
   Wealth Management มากกว่า 10 ปี
   วิทยากร หลักสูตรอบรม CFP, เตรียมสอบใบอนุญาตฯ ผู้แนะนำการลงทุน, ประกันชีวิตควบการลงทุน

   ประวัติโดยละเอียด/บทความ
ของ ปกรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล

พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP

  การศึกษา
   Certified Financial Planner (CFP)
   ปริญญาโท MBA NIDA
   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

   ประสบการณ์
   Wealth Management มากกว่า 7 ปี
   วิทยากร ตลาดหลักทรัพย์ฯ, สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

   ประวัติโดยละเอียด/บทความ
ของ พิชญา ซุ่นทรัพย์

เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP

  การศึกษา
  Certified Financial Planner (CFP)
  Certified Investment and Securities Analyst Level 1 (CISA1)
  ปริญญาตรี บัญชี มศว

  ประสบการณ์
  Wealth Management มากกว่า 10 ปี
  วิทยากร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC), ตลาดหลักทรัพย์ฯ, และสถาบันการเงินชั้นนำ

  ประวัติโดยละเอียด/
บทความ
ของ เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์

ราชันย์ ตันติจินดา CFP

   การศึกษา
   Certified Financial Planner (CFP)
   ปริญญาโท MIS จุฬาฯ
   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์


   ประสบการณ์
   Wealth Management มากกว่า 8 ปี

   วิทยากร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC), ตลาดหลักทรัพย์ฯ, สมาคมนักวางแผนการเงินไทย, คปภ, และสถาบันการเงินชั้นนำ

   ประวัติโดยละเอียด/บทความ 
ของ ราชันย์ ตันติจินดา

นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP

  การศึกษา
   Certified Financial Planner (CFP)
   ปริญญาโท MBA จุฬาฯ
   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง


   ประสบการณ์
   Wealth Management มากกว่า 10 ปี

   วิทยากร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC), สมาคมนักวางแผนการเงินไทย, สถาบันการเงินชั้นนำ และ รายการโทรทัศน์
   นักเขียน Best Seller

ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

  การศึกษา
   ปริญญาเอก Doctor of Juridical Science (Taxation), SMU Dedman School of Law
   ปริญญาโท LL.M. (Taxation),  SMU Dedman School of Law


   ประสบการณ์
   อ.ประจำ นิติศาสตร์ ม.สยาม มากกว่า 10 ปี
   ทีมผู้พัฒนา iTAX มากกว่า 7 ปี

  ประวัติโดยละเอียด / บทความ
ของ ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

ดร.พีรภัทร ฝอยทอง CFP

 การศึกษา
  Certified Financial Planner (CFP) 
  ปริญญาเอก ครุศาสตร์ จุฬา
  ปริญญาโท นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์


  ประสบการณ์
  Head of Compliance, AXA Insurance Public Company Limited
  AVP, Compliance, Advance Life Assurance Public Company Limited


  ประวัติโดยละเอียด / บทความ

ของ ดร.พีรภัทร ฝอยทอง

อัจกร การตูม CFP

  การศึกษา
   Certified Financial Planner (CFP) 
   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ เกษตรศาสตร์ 
   ปริญญาตรี การบัญชี ธรรมศาสตร์ 


   ประสบการณ์
   อ.ที่ปรึกษา SMEs ด้านการจัดการ การตลาด และการจัดทำแผนธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป
   อ.ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจสู่ Smart Enterprise กรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 ประวัติโดยละเอียด / บทความ

ของ อจักร การตูม CFP