ตารางอบรม ประจำปี 2563

Your Money Roadmap

คอร์ส
วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
Your Money Roadmap 
รุ่นที่ 1/63


รายละเอียดคอร์ส 
https://www.youtube.com/watch?v=xGs8dva_Ocw&feature=youtu.be

-
14,900
-
สมัครสำหรับ 1 ท่าน

สมัครสำหรับ 2 ท่าน

หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
อบรม CFP Module 1
รุ่นที่ 1/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 1
รุ่นที่ 1/63
- 2,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
อบรม CFP Module 1
รุ่นที่ 2/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 1
รุ่นที่ 2/63
- 2,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
อบรม CFP Module 1
รุ่นที่ 3/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 1
รุ่นที่ 3/63
- 2,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
อบรม CFP Module 1
รุ่นที่ 4/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 1
รุ่นที่ 4/63
- 2,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
อบรม CFP Module 1
รุ่นที่ 5/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 1
รุ่นที่ 5/63
- 2,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
อบรม CFP Module 2
รุ่นที่ 1/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 2
รุ่นที่ 1/63
- 3,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 2
รุ่นที่ 2/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 2
รุ่นที่ 2/63
- 3,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
อบรม CFP Module 2
รุ่นที่ 3/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 2
รุ่นที่ 3/63
- 3,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
อบรม CFP Module 2
รุ่นที่ 4/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 2
รุ่นที่ 4/63
- 3,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
อบรม CFP Module 2
รุ่นที่ 5/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 2
รุ่นที่ 5/63
- 3,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
อบรม CFP Module 3
รุ่นที่ 1/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว CFP Module 3
รุ่นที่ 
1/63
- 2,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 3
รุ่นที่ 2/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว CFP Module 3
รุ่นที่ 2/63
- 2,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
อบรม CFP Module 3
รุ่นที่ 3/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว CFP Module 3
รุ่นที่ 3/63
- 2,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
อบรม CFP Module 4
รุ่นที่ 1/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 4
รุ่นที่ 
1/63
- 2,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 4
รุ่นที่ 2/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 4
รุ่นที่ 2/63
- 2,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
อบรม CFP Module 4
รุ่นที่ 3/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 4
รุ่นที่ 3/63
- 2,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
อบรม CFP Module 5
รุ่นที่ 1/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 5
รุ่นที่ 1/63
- 2,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 5
รุ่นที่ 2/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 5
รุ่นที่ 2/63
- 2,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
อบรม CFP Module 5
รุ่นที่ 3/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว  CFP Module 5
รุ่นที่ 3/63
- 2,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
อบรม CFP Module 6
รุ่นที่ 1/63

- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว CFP Module 6
รุ่นที่ 1/63
- 3,000
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
สมัครอบรม
อบรม CFP Module 6
รุ่นที่ 2/63
- 9,900 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว CFP Module 6
รุ่นที่ 2/63
- 3,000 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน (IC) ประจำปี 2562-63
IC Plain (P1) หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น สมัครอบรม
อบรม IC
P1: Plain Products

รุ่นที่ 1/63
- 7,990   ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
อบรม IC
P1: Plain Products

รุ่นที่ 2/63
- 7,990   ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
อบรม IC
P1: Plain Products

รุ่นที่ 3/63
- 7,990   ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
อบรม IC
P1: Plain Products

รุ่นที่ 4/63
- 7,990   ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม

IC Complex (P3) หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คอร์ส
วันที่
ราคา
โปรโมชั่น
สมัครอบรม
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives
 
รุ่นที่ 7/62
30 พ.ย.62 1,990 สมัครและชำระภายใน 25 พ.ย. 62 (ได้รับข้อสอบ FSIM 1 ชุด) **ราคานี้ไม่รวม เบรก, อาหาร และที่จอดรถ**
สมัครอบรม
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 1/63
- 1,990  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 2/63
- 1,990 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 3/63
- 1,990 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 4/63
- 1,990 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 5/63
- 1,990 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 6/63
- 1,990 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สมัครอบรม