ตารางอบรม ประจำปี 2566

หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® 
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 1 วันที่อบรม
(ราคาเต็ม 10,000 บาท)
วันที่ทบทวน
(ราคาเต็ม 2,500 บาท)
โปรโมชันและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
รุ่น 3/66
3, 4, 5 มิ.ย. 66

2 ก.ค. 66


   ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊กสมัครอบรม

   เฉพาะหลักสูตรอบรม รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด


   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพคเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
รุ่น 4/66
12, 13, 14 ส.ค.66

3 ก.ย. 66


   ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊กสมัครอบรม

   เฉพาะหลักสูตรอบรม รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด


   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพคเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
รุ่น 5/66
13, 14, 15 ต.ค. 66

11 พ.ย. 66


   ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊กสมัครอบรม

   เฉพาะหลักสูตรอบรม รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด


   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพคเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 2 วันที่อบรม
(ราคาเต็ม 10,000 บาท)
วันที่ทบทวน
(ราคาเต็ม 4,500 บาท)
โปรโมชันและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
รุ่น 3/66
17, 18, 24 มิ.ย. 66

8, 9 ก.ค. 66


   ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊กสมัครอบรม

   เฉพาะหลักสูตรอบรม รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด


   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพคเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
รุ่น 4/66
19, 20, 26 ส.ค. 66

9, 10 ก.ย. 66


   ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊กสมัครอบรม

   เฉพาะหลักสูตรอบรม รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด


   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพคเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
รุ่น 5/66
21, 22, 23 ต.ค. 66

4, 5 พ.ย. 66


   ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊กสมัครอบรม

   เฉพาะหลักสูตรอบรม รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด


   หลักสูตรอบรมพร้อมทบทวน ตามแพคเกจ รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 2 ชุด
รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 3 วันที่อบรม
(ราคาเต็ม 10,000 บาท)
วันที่ทบทวน
(ราคาเต็ม 2,500 บาท)
โปรโมชันและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
รุ่น 2/66
10, 11, 17 มิ.ย. 66

8 ก.ค. 66


   ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊กสมัครอบรม

   เฉพาะหลักสูตรอบรม รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด


รายละเอียดคอร์ส
รุ่น 3/66
13, 14, 15 ต.ค. 66

11 พ.ย. 66


   ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊กสมัครอบรม

   เฉพาะหลักสูตรอบรม รับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด


รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 4 วันที่อบรม
(ราคาเต็ม 10,000 บาท)
วันที่ทบทวน
(ราคาเต็ม 2,500 บาท)
โปรโมชันและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
รุ่น 2/66
18, 24, 25 มิ.ย. 66

9 ก.ค. 66


   ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊กสมัครอบรม

   หลักสูตรอบรมและทบทวนรับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
รุ่น 3/66
21, 22, 23 ต.ค. 66

12 พ.ย. 66


   ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊กสมัครอบรม

   หลักสูตรอบรมและทบทวนรับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 5 วันที่อบรม
(ราคาเต็ม 10,000 บาท)
วันที่ทบทวน
(ราคาเต็ม 2,500 บาท)
โปรโมชั่นและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
รุ่น 2/66

3, 4, 5 มิ.ย. 66

1 ก.ค. 66


 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม


 หลักสูตรอบรมและทบทวนรับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์ส
รุ่น 3/66
23, 28, 29 ต.ค. 66


12 พ.ย. 66


 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก สมัครอบรม


 หลักสูตรอบรมและทบทวนรับฟรี !! ข้อสอบ Mock Exam 1 ชุด
รายละเอียดคอร์สชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® Module 6 วันที่อบรม
(ราคาเต็ม 10,000 บาท)
วันที่ทบทวน
(ราคาเต็ม 4,500 บาท)
โปรโมชั่นและสมัครอบรม รายละเอียดคอร์ส
รุ่น 2/66
28, 29, 30 ก.ค.66

19, 20 ส.ค. 66


 ดูรายละเอียดส่วนลด หรือ Promotion คลิ๊ก

สมัครอบรม
รายละเอียดคอร์ส