ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบ

การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วยชุดข้อสอบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครสอบในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินให้เข้ากับสถานการณ์การวางแผนการเงินรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่านักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP (นักวางแผนการเงิน CFP) และที่ปรึกษาการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ AFPT (ที่ปรึกษาการเงิน AFPT) มีความรู้ความสามารถในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

1. โครงสร้างข้อสอบ
การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบความสามารถพื้นฐานในการวางแผนการเงินแต่ละด้านของผู้สมัครสอบ

2. ข้อกำหนดด้านการศึกษา
ผู้สมัครสอบที่จะมีสิทธิ์สอบข้อสอบแต่ละฉบับ จะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาอื่นๆ ตามที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) กำหนด หรือได้รับการยกเว้นการอบรมบางชุดวิชาผ่านการเทียบเคียงความรู้พื้นฐาน (Transcript Review) หรือทุกชุดวิชาผ่านการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)

3. ลำดับของการสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบข้อสอบฉบับที่ 1-3 ฉบับใดฉบับหนึ่งก่อนก็ได้ โดยผู้สมัครสอบจะต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และชุดวิชาที่มีเนื้อหาตรงกับข้อสอบฉบับนั้นๆ ตามที่สมาคมฯ กำหนด ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านข้อสอบฉบับที่ 1-3 ให้ครบทุกฉบับก่อน จึงจะมีสิทธิ์สอบข้อสอบฉบับที่ 4 ได้

4. ภาษาที่ใช้ในการสอบ
ข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ทุกฉบับเป็นภาษาไทย 

5. ระยะเวลาในการสอบ
   ข้อสอบฉบับที่ 1-3 ให้เวลาทำข้อสอบฉบับละ 3 ชั่วโมง
   ข้อสอบฉบับที่ 4
         ส่วนที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก ให้เวลาทำข้อสอบ1.30 ชั่วโมง
         ส่วนที่ 2: การจัดทำแผนการเงิน
               จัดทำแผนการเงินภายในระยะเวลาที่สมาคมฯ กำหนด
               นำเสนอและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแผนการเงิน 30-60 นาที

6. การประเมินผล
คำถามทุกข้อมีคะแนนเท่ากัน ไม่มีการหักคะแนนคำถามข้อที่ตอบผิด ข้อสอบแต่ละฉบับจะถูกประเมินผลแยกจากกัน ผลคะแนนสอบของข้อสอบแต่ละฉบับจะไม่มีผลซึ่งกันและกัน

7. การสอบซ้ำ
สมาคมฯ อนุญาตให้ผู้สมัครสอบสามารถลงทะเบียนสอบซ้ำได้เฉพาะข้อสอบฉบับที่ตนไม่ผ่านการประเมินเท่านั้น และไม่จำกัดจำนวนครั้งของการเข้าสอบซ้ำสำหรับข้อสอบแต่ละฉบับ
สมาคมฯ ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบลงทะเบียนสอบข้อสอบฉบับที่ตนได้ผ่านการประเมินแล้วซ้ำอีก ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลในข้อสอบ

8. ความถี่ในการเปิดสอบ
ผู้สมัครสอบสามารถดูข้อมูลกำหนดการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ได้จากเว็บไซต์ CMSK Academy

9. การเตรียมตัวสอบ
ผู้สมัครสอบควรทบทวนบทเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมด และทดลองทำแบบฝึกหัดเพื่อประเมินความรู้และความสามารถของตนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละหัวข้อในแต่ละชุดวิชา ผู้สมัครสอบควรใช้เวลาในการศึกษาทบทวนด้วยตนเองอย่างน้อย 40 ชั่วโมงก่อนการสอบจริง

10. เกณฑ์การให้คะแนนสอบ
        ใช้ดินสอ 2B บันทึกคำตอบในกระดาษคำตอบเท่านั้น
        คำถามแต่ละข้อ สามารถเลือกคำตอบได้เพียง 1 ตัวเลือก หากตอบมากกว่า 1 ตัวเลือก จะถือว่าตอบผิด แม้ว่าหนึ่งในคำตอบที่เลือกนั้นจะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง กรณีคำถามข้อที่มีการใช้ยางลบเพื่อลบตัวเลือกที่ไม่ต้องการออกไม่หมด จะถือว่าผู้สมัครสอบเลือกคำตอบเกินกว่า 1 ตัวเลือก
        นับคะแนนตามจำนวนคำถามข้อที่เลือกคำตอบถูกต้อง หากตอบผิด ไม่มีการหักคะแนน
        คำถามแต่ละข้อของข้อสอบฉบับที่ 1-3 และฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 มีคะแนนข้อละ 1 คะแนน
        ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การนำเสนอแผนการเงิน
        ในการวิเคราะห์และนำเสนอแผนการเงินแบบบูรณาการ ผู้สมัครสอบต้องใช้วิจารณญาณเสมือนหนึ่งเป็นการวิเคราะห์เพื่อนำเสนอต่อลูกค้าที่มีตัวตนจริงๆ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตั้งข้อสมมุติฐานต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง และนำมาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และข้อเท็จจริงในขณะที่มีการนำเสนอแผนการเงิน โดยสามารถให้เหตุผลสนับสนุนสมมุติฐานต่างๆ ได้ด้วย
        คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจแผนการเงินและรับฟังการนำเสนอแผนการเงินเป็นกรรมการชุดเดียวกัน มีจำนวน 3 ท่าน
        เกณฑ์การให้คะแนน
     1. แผนการเงิน
             การวิเคราะห์ข้อมูล
                  สามารถวิเคราะห์สถานะและปัญหา/ข้อจำกัดทางการเงินของลูกค้าได้อย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ รวมถึงใช้การคำนวณที่เหมาะสม
                  สามารถกำหนดข้อสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ
                  สามารถวิเคราะห์ และคำนวณความต้องการทางการเงิน ซึ่งนำไปสู่กลยุทธ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
             ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำ
                  ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือข้อจำกัดทางการเงินที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
                  เสนอแนะและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับแผนการเงินในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องเหมาะสม มีเหตุผลและสมมุติฐานที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
                  แผนการเงินในแต่ละด้านมีความสอดคล้องและความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมเป็นแผนการเงินแบบบูรณาการ
             แผนปฏิบัติการ
                  เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำ
                  เป็นขั้นตอนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
                  กรอบของระยะเวลาการนำไปปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และกำหนดบทบาทของผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
     2. การนำเสนอแผนการเงิน
             มีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ และมีองค์ประกอบ หัวข้อ หรือรายละเอียดครบตามหลักวิชาการ
             โครงสร้างและลำดับการนำเสนอแผนการเงินเหมาะสม
             ภาษาและการสื่อสารเข้าใจง่าย สามารถตอบคำถามได้อย่างน่าเชื่อถือ
             บุคลิกภาพของผู้นำเสนอเหมาะสม

11. การแจ้งผลการสอบ
สมาคมฯ จะส่งหนังสือแจ้งผลการสอบให้ผู้สมัครสอบทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 45 วันหลังจากวันสอบ

12. เกณฑ์การสอบผ่าน

ข้อสอบฉบับที่ 1
พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
      สอบได้ 70% ของคะแนนรวม และ
      บังคับผ่าน 70% ในส่วนจรรยาบรรณ
ข้อสอบฉบับที่ 2
การวางแผนการลงทุน
      สอบได้ 70% ของคะแนนรวมและ
      บังคับผ่าน 70% ในส่วนแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
ข้อสอบฉบับที่ 3
การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
      สอบได้ 70% ของคะแนนรวม
ข้อสอบฉบับที่ 4
การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน
       บังคับผ่าน 70% ของคะแนนในส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก และ
       ผลการประเมินของการสอบในส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน จะต้องอยู่ในเกณฑ์ "ผ่าน" (การประเมินผลของการสอบในส่วนที่ 2 มีเพียง "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน")
หมายเหตุ: เกณฑ์การสอบผ่านของข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จะพิจารณาจากผลการสอบ "ผ่าน" จากการสอบครั้งใดๆ ที่ไม่ใช่การสอบในครั้งเดียวกันได้

13. การลงทะเบียนสอบ
     1. การสมัครสอบ
             คุณสมบัติ
                  ก่อนที่ผู้สมัครสอบจะลงทะเบียนสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ผู้สมัครสอบจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินตามที่สมาคมฯ กำหนด
                  ในกรณีการขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ข้ามประเทศ (Cross-Border Certification) ผู้สมัครสอบจะต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้ต่อสมาคมฯ (1) หลักฐานแสดงการพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (2) หนังสือรับรองจากหน่วยงานในประเทศภูมิลำเนาที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก FPSB ให้บริหารโครงการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของการขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ข้ามประเทศ
              การสมัครสอบ
                  ผู้สมัครสอบจะต้องส่งใบสมัครสอบที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด สมาคมฯ จะไม่รับใบสมัครสอบที่ส่งมาภายหลังจากกำหนดรับสมัครสอบ หรือจะไม่ดำเนินการใดๆ กับใบสมัครสอบที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้สมัครสอบจะได้รับแจ้งยืนยันการลงทะเบียนสอบผ่านทางอีเมล์
                  ผู้สมัครสอบสามารถลงทะเบียนสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ผ่านทางเว็บไซต์ของ สมาคมฯ (www.tfpa.or.th) หรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการสอบที่ได้รับอนุญาตของสมาคมฯ

2. การชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
    ก) ค่าธรรมเนียมการสอบ
ข้อสอบ บุคคลทั่วไป
สมาชิกสมาคมฯ
ฉบับที่ 1 
พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
2,000 1,700
ข้อสอบฉบับที่ 2
การวางแผนการลงทุน
3,000
2,550
ข้อสอบฉบับที่ 3
การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
3,000 2,550
ข้อสอบฉบับที่ 4
การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน
   ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก
   ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน

2,000
5,500

1,700
4,675

ข) นโยบายการคืนค่าธรรมเนียมการสอบหรือกรณีถอนใบสมัคร
        ไม่สามารถโอนสิทธิ์ค่าธรรมเนียมการสอบให้แก่บุคคลอื่น
        ในกรณีถอนใบสมัครสอบ สมาคมฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบ
        ในกรณีขาดสอบ สมาคมฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบ
        ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนทางการแพทย์หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ เช่น การเสียชีวิตของบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว สมาคมฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสอบ แต่จะอนุญาตให้ผู้สมัครสอบสามารถเลื่อนการเข้าสอบได้ 1 ครั้ง โดยจะต้องเข้าสอบตามกำหนดการสอบในครั้งถัดไปที่สมาคมฯ กำหนด โดยผู้สมัครสอบจะต้องแจ้งขอเลื่อนเข้าสอบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐานรับรอง เช่น ใบรับรองแพทย์ ให้สมาคมฯ ทราบภายใน 10 วันทำการหลังจากวันสอบ

14. การแจ้งผลการสอบและหนังสือรับรองผลการสอบ
        สมาคมฯ จะประกาศผลการสอบภายใน 30 วันทำการหลังการสอบ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบผลการสอบผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ หรือเว็บไซต์ของผู้ให้บริการสอบที่ได้รับอนุญาตของสมาคมฯ และจะส่งหนังสือรับรองผลการสอบให้ผู้สมัครสอบทราบผ่านทางไปรษณีย์ ภายใน 45 วันทำการหลังการสอบ
        ผลการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP คือ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” สมาคมฯ จะไม่แจ้งผลการสอบผ่านทางโทรศัพท์หรือโทรสาร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครสอบ และเพื่อรักษาความลับของข้อมูลผลการสอบ

ข้อมูลอ้างอิงจาก website: http://www.tfpa.or.th/2017/cfp.php?id=18&sub=22

เนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ

1. เนื้อหาข้อสอบ
นักวางแผนการเงิน CFP และปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตามที่สมาคมฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมแต่ละชุดวิชา ดังต่อไปนี้

ข้อสอบฉบับที่
การอบรมชุดวิชาที่
1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ 1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
2. การวางแผนการลงทุน 2. การวางแผนการลงทุน
3. การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ 3. การวางแผนการประกันภัย และ
4. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
4. การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน 5. การวางแผนภาษีและมรดก และ
6. การจัดทำแผนการเงิน
 
2. สัดส่วนน้ำหนักข้อสอบ
  • ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (ปรนัย 85 ข้อ)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน   
         6-10 ข้อ
- เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล               
         6-10 ข้อ
- มูลค่าเงินตามเวลา
         11-15 ข้อ
- การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล        
         9-13 ข้อ
- การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล     
         9-13 ข้อ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคล          
         11-15 ข้อ
- จรรยาบรรณ และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน             
         21 ข้อ
  • ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน (ปรนัย 85 ข้อ)
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน
4-8 ข้อ
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน
6-10 ข้อ
- หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน
6-10 ข้อ
- หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และอนุพันธ์
6-10 ข้อ
- การลงทุนในทางเลือกอื่น
6-10 ข้อ
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน
6-10 ข้อ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
6-10 ข้อ
- การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
6-10 ข้อ
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
6-10 ข้อ
- การวัดผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์
6-10 ข้อ
- แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน*
15 ข้อ
* เนื้อหาวิชา "แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน" ผู้สอบจะต้องศึกษาด้วยตนเอง (self study)
 
  • ข้อสอบฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (ปรนัย 85 ข้อ)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย
1-15 ข้อ
- การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย
7-11 ข้อ
- การประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ 
17-21 ข้อ
- การประกันวินาศภัย
8-12 ข้อ
- การจัดทำแผนประกันภัย
8-12 ข้อ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
1-5 ข้อ
- การประกันสังคม
3-7 ข้อ
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
1-5 ข้อ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3-7 ข้อ
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
3-7 ข้อ
- การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ
1-4 ข้อ
- กระบวนการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
7-11 ข้อ
- การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการและบทบาทของนักวางแผนการเงินกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
1-4 ข้อ
  • ข้อสอบฉบับที่ 4: การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน
  • ส่วนที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก (ปรนัย 45 ข้อ)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีและกระบวนการวางแผนภาษี
1-5 ข้อ
- โครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1-5 ข้อ
- กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     
12-16 ข้อ
  - - การกระจายหน่วยภาษีและการกระจายเงินได้
 
  - - การลดเงินได้สุทธิ
 
  - - การแปลงประเภทเงินได้เพื่อประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่าย
 
  - - การบริหารเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศ
 
  - - การกำหนดเวลาในการรับเงินได้
 
  - - การเลือกรวมหรือไม่รวมเสียภาษีปลายปี
 
- การวางแผนภาษีแยกตามประเภทอาชีพมนุษย์เงินเดือน
14-18 ข้อ
  - - ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
 
  - - ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาและธุรกิจอื่น
 
  - - ผู้มีเงินได้จากการลงทุนใน
 
  - - ผู้มีเงินได้จากการใช้หรือเช่าทรัพย์สินหลักทรัพย์
 
  - - ผู้มีเงินได้จากการขายทรัพย์สิน
 
- แนวคิดในการวางแผนทรัพย์สิน และมรดก และการจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต
1-4 ข้อ
- ความหมายของมรดก   
1-3 ข้อ
- การตกทอดของทรัพย์มรดกและผู้จัดการมรดก          
1-5 ข้อ
- พินัยกรรมและกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพย์สินและมรดก
1-5 ข้อ
ส่วนที่ 2: การจัดทำแผนการเงิน
  • ผู้สมัครสอบต้องจัดทำแผนการเงินจากกรณีศึกษาที่กำหนดและนำเสนอแผนการเงินต่อคณะกรรมการตรวจแผนการเงิน
3. รูปแบบคำถามข้อสอบ
  • ข้