วรพจน์ เกตุอร่าม CFP®

ปัจจุบันเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคล CFP ให้คำปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล ทั้งด้านการวางแผนลงทุน การวางแผนเกษียณ การวางแผนประกัน การวางแผนภาษี
คุณวรพจน์ เป็นวิทยากรเกี่ยวกับด้านการเงินส่วนบุคคล ให้กับ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ  รวมถึงเขียนบทความลงนิตยสาร Money and Wealth
คุณวรพจน์จบการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมด้านการลงทุนจากศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับตลาดทุน (TSI)  การประกันชีวิตและวินาศภัยจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทั้งการลงทุนแนวการลงทุนเน้นคุณค่า (Value Investing)
จาก สมาคมนักลงทุนหุ้นคุณค่าแห่งประเทศไทย มีประสบการณ์ด้านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และ ด้านการในคำแนะนำ
สินค้าทางการเงินต่างๆ มากกว่า 15 ปี

ประวัติการศึกษา
   ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


คุณวุฒิวิชาชีพ/ใบอนุญาต
   นักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner)
   ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน
   ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต


ประวัติการทำงาน
   วิทยากรตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงินต่างๆ
   นักวางแผนการเงิน ให้คำปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล


  บทความ โดย วรพจน์ เกตุอร่าม