ตารางอบรม ประจำปี 2563

Your Money Roadmap

คอร์ส
วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
Your Money Roadmap 
รุ่นที่ 2/63

4, 5, 6 เม.ย. 63
14,900
   
รายละเอียดคอร์ส 
   

หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® 
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 1 
รุ่นที่ 5/63
สมัครอบรม
26, 27 ก.ย., 3 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 23 ก.ย. 63  รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 5/63
สมัครอบรม
31 ต.ค. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 23 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 1 
รุ่นที่ 6/63
สมัครอบรม
14, 21, 22 พ.ย. 63 9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 13 ต.ค. 63 >> รับฟรี!! หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ วันที่ 10 ธ.ค. 63 (มูลค่า 2,000บ.)  รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ 
รุ่นที่ 6/63
สมัครอบรม
10 ธ.ค. 63 2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 2 ธ.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 2
รุ่นที่ 5/63
สมัครอบรม
23, 24, 25 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 15 ต.ค. 63 >> รับสิทธิ์สมัคร หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวันที่ 7, 8 พ.ย. 63 ในราคา 3,000บ. (ปกติ 3,900บ.) รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 5/63
สมัครอบรม
7, 8 พ.ย. 63
3,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 30 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 6/63
สมัครอบรม
12, 13 ธ.ค. 63 3,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 4 ธ.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 2 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 3
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
13, 17, 18 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 5 ต.ค. 63 >> รับสิทธิสมัคร!! หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ วันที่ 7 พ.ย. 63 ในราคา 1,000บ. (ปกติ 2,000บ.)
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
7 พ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 30 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 4/63
สมัครอบรม
5 ธ.ค. 63 2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 27 พ.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 4
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
23, 24, 25 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 15 ต.ค. 63 >> รับสิทธิสมัคร !! หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
วันที่ 8 พ.ย. 63 ในราคา 1,000บ. (ปกติ 2,000บ.)
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
8 พ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 31 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 4/63
สมัครอบรม
6 ธ.ค. 63 2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 28 พ.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 5
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
4, 10, 11 ต.ค. 63
9,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 27 ก.ย. 63 >> รับสิทธิสมัคร หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
วันที่ 1 พ.ย. 63 ในราคา 1,000บ. 
(ปกติ 2,000บ.)
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
1 พ.ย. 63
2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 24 ต.ค. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 4/63
สมัครอบรม
7 ธ.ค. 63 2,000 #สมัครและชำระเงินภายใน 29 พ.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 6
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
13, 17, 18 ต.ค. 63 9,900 ที่นั่งเต็ม !! สอบถามที่นั่งหลุดจอง Line ID : cmsktraining รายละเอียดคอร์ส
หลักสูตรทบทวนเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
รุ่นที่ 3/63
สมัครอบรม
21, 22 พ.ย. 63 3,900 #สมัครและชำระเงินภายใน 13 พ.ย. 63  ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุน (IC) ประจำปี 2563
IC Plain (P1) หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป

คอร์ส วันที่ ราคา โปรโมชั่น รายละเอียดคอร์ส
อบรม IC
P1: Plain Products

รุ่นที่ 4/63
สมัครอบรม
5, 6, 7, 10 ธ.ค. 63 7,990   #สมัครและชำระเงินภายใน 4 พ.ย. 63 >> รับส่วนลด 500บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด) ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ **
รายละเอียดคอร์ส

IC Complex (P3) หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คอร์ส
วันที่
ราคา
โปรโมชั่น
รายละเอียดคอร์ส
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 5/63
สมัครอบรม
26 ก.ย. 63 1,990 #สมัครและชำระเงินภายใน 23 ก.ย. 63 >> รับฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด) ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส
ติว IC
P3: Complex Products: Derivatives

รุ่นที่ 6/63
สมัครอบรม
14 พ.ย. 63 1,990 #สมัครและชำระเงินภายใน 13 ต.ค. 63 >> รับส่วนลด 200บ. (และฟรี !! ข้อสอบ Fsim 1 ชุด) ** ราคานี้ไม่รวมเบรก, อาหาร และที่จอดรถ ** รายละเอียดคอร์ส