ราชันย์ ตันติจินดา CFP

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท MIS จุฬาฯ
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


คุณวุฒิวิชาชีพ/ใบอนุญาต
   นักวางแผนการเงิน CFP : Certified Financial Planner
   ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (หลักทรัพย์ + สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) : Capital Market Investment  Consultant
   ผู้วางแผนการลงทุน IP : Investment Planner   
   ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต
   ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย


ประสบการณ์การทำงาน
   Personal Financial Advisory Development มากกว่า 8 ปี
   วิทยากร สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA), สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC), ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET), สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), สถาบันการเงินชั้นนำ, มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ


  บทความโดย ราชันย์ ตันติจินดา CFP