ปกรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล CFP®

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโท MBA จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นนักวางแผนการเงินอิสระคุณวุฒิ CFP ®  นักธุรกิจและเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมายาวนาน
คุณปกรณ์ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลดหนี้และการสร้างเงินออมจากประสบการณ์การบริหารเงินเพื่อปลดหนี้และสร้างเงินออมให้กับตัวเองมาแล้วได้ผลจึงได้นำวิธีการดังกล่าวมาให้คำปรึกษาและวางแผนการปลดหนี้และการสร้างเงินออมมาแล้วมากมาย 
คุณปกรณ์ศึกษาและลงทุนอย่างต่อเนื่องในตลาดหลักทรัพย์มายาวนานกว่า 10 ปี โดยวัตถุประสงค์ในการลงทุนเน้นไปที่การลงทุนระยะยาวเพื่อเป้าหมายการเกษียณอายุ มีความเชี่ยวชาญในการประเมินมูลค่าหุ้น และจัดสรรการลงทุนแบบ Asset Allocation และการวางแผนเกษียณอายุของพนักงานองค์กร

ประวัติการศึกษา
   ปริญญาโท MBA จุฬาฯ
   ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

คุณวุฒิวิชาชีพ/ใบอนุญาต
   นักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner)
   ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน   
   ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

ประวัติการทำงาน
   นักวางแผนการเงิน CFP ให้คำปรึกษาวางแผนการเงินส่วนบุคคล   
   วิทยากรหลักสูตรอบรม CFP และความรู้เรื่องการวางแผนการเงินให้กับสถาบันการเงินต่างๆ

  บทความ โดย ปกรณ์ ศักดาวงศ์ศิวิมล