หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 4: การวางแผนเกษียณอายุ

ประกอบด้วย เนื้อหา 10 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
บทที่ 2  การประกันสังคม
บทที่ 3  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
บทที่ 4  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บทที่ 5  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
บทที่ 6  การบริหารความเสี่ยงในการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
บทที่ 7  การลงทุนสำหรับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
บทที่ 8  กระบวนการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
บทที่ 9  การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการส่วนตัว
บทที่ 10 บทบาทของนักวางแผนทางการเงินกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ


ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

   การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP® ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
   การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
   การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
   การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญแบบครอบคลุม ครบถ้วน
   การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย

ราคาท่านละ 10,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สิ่งที่จะได้รับในวันอบรม
   อาหารกลางวัน และ ของว่าง
   หนังสือของทางสมาคมฯ (TSI)
   หนังสือคู่มือเพื่อใช้ในการเตรียมสอบ (สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่สมัครหลักสูตรอบรม + ทบทวนฯ)
   เอกสารประกอบการอบรม

   ระบบการถาม-ตอบ เพื่อทบทวนเนื้อหาผ่าน Line Group
   ระบบ VDO ทบทวนเนื้อหาออนไลน์ผ่าน YouTube CMSK Channel
   ข้อสอบเสมือนออนไลน์ (Mock Exams) สถานที่จัดอบรม
   อาคารไทยศรี ชั้น 26 (ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2) 
 จอดรถได้ที่อาคารไทยศรี ตั้งแต่ชั้น 2B ขึ้นไป ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย (ต้องนำบัตรจอดรถมาประทับตราที่เคาน์เตอร์ CMSK ชั้น 26)

   อาคารเคเอกซ์ (The Knowledge Exchange: KX)  (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่) 
จอดรถได้ที่อาคารเคเอกซ์ ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย

  โรงแรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20
จอดรถได้ที่โรงแรม ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีเดินทางด้วย BTS ลงสถานี Asoke ทางออกที่ 6
   โรงแรม Asia Bangkok
จอดรถได้ที่โรงแรม ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีเดินทางด้วย BTS ลงสถานี ราชเทวี ทางออกที่ 2


(สถานที่จัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)


ดูแลใกล้ชิด รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน

รีบสมัครก่อนเต็ม

อาคารไทยศรี ชั้น 15, 26
(ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2)

จอดรถได้ที่อาคารไทยศรี ตั้งแต่ชั้น 2B ขึ้นไป ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย (ต้องนำบัตรจอดรถมาประทับตราที่เคาน์เตอร์ CMSK ชั้น 26)

อาคารเคเอกซ์ (The Knowledge Exchange: KX)  (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่)

** จอดรถได้ที่อาคารเคเอกซ์ ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย **

โรงแรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20

จอดรถได้ที่โรงแรม ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีเดินทางด้วย BTS ลงสถานี Asoke ทางออกที่ 6

สำคัญมาก: ข้อควรรู้ก่อนการชำระค่าสมัคร

ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®

- แจ้งเลื่อนก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงินมากกว่า 30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 15-30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 8-14 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 3-7 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมน้อยกว่า 3 วัน ไม่สามารถเลื่อนรอบได้ 
(ยกเว้นกรณีที่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องชำระค่าใช้จ่าย 5,000บาท และชำระก่อนวันเข้าอบรม 3 วัน)

หมายเหตุ: ทั้งนี้ การเลื่อนรอบสามารถเลื่อนได้สูงสุด 1 ครั้ง หลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้เลื่อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

            อนึ่ง การเลื่อนรอบไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามหลักสูตร หรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ และไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปีได้

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®

- ต้องเป็นผู้เข้าอบรมที่มาอบรมครบตามเวลา
- รอบที่ต้องการอบรมซ้ำต้องมีระยะห่างจากการอบรมครั้งแรกไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันอบรมครั้งใหม่
- ต้องสามารถแสดงหลักฐานว่าสอบไม่ผ่าน ภายใน 6 เดือน ก่อนวันที่จะอบรมครั้งใหม่
- ผลสอบ 1 ครั้งใช้ได้สำหรับการอบรมซ้ำได้ 1 ครั้ง
- ต้องลงทะเบียน พร้อมชำระค่าห้องอบรม ก่อนการอบรมอย่างน้อย 15 วัน (ค่าห้องอบรมวันละ 856 บาท * 3 วัน = 2,568 บาท)
- ชำระค่าเอกสารประกอบการสอน จำนวน 535 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
- กรณีผู้เข้าอบรม ขอเข้าอบรมซ้ำแล้วไม่มาเข้าอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามกำหนด CMSK ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมซ้ำในครั้งถัดไป
- ผู้เข้าอบรมไม่สามารถโอนสิทธิ์การอบรมซ้ำให้กับบุคคลอื่นได้
- สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอบรมซ้ำ เป็นเก้าอี้เสริม ไม่เกินรุ่นละ 3 ท่าน โดยพิจารณาจากลำดับการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม
- สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม

หมายเหตุที่ควรรู้ก่อนการชำระค่าสมัคร

- การกรอกแบบฟอร์มไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่งอบรม 
- ที่นั่งจะได้รับการยืนยันเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเท่านั้น
- กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนชำระค่าธรรมเนียม
- เพื่อมิให้เสียสิทธิ์ผู้อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียม
- บริษัทฯ ยึดข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลหลังจากที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไปแล้ว จะมีค่าธรรมเนียมในการแก้ไข ใบละ 150 บาท
- กรณีต้องการเลื่อนการอบรมหลักสูตรอบรม หรือ หลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ จะสามารถเลื่อนได้เฉพาะในหลักสูตรเดียวกันและมีการชำระค่าธรรมเนียมเลื่อนอบรมมาแล้วเท่านั้น 
- สงวนสิทธิ์การโอนสิทธิ์เข้าอบรมให้เฉพาะผู้สมัครที่ชำระค่าหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ เต็มจำนวนเท่านั้น (หลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ ที่ได้ส่วนลดจากการสมัครพร้อมการอบรม ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้) และจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์เริ่มต้น 500 บาท