CFP® Module 2: หลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
(อบรม Online ผ่านระบบ Zoom)

ประกอบด้วย เนื้อหา 11 บท ดังต่อไปนี้
บทที่ 1 ตลาดการเงิน
บทที่ 2 ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
บทที่ 3 การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค
บทที่ 4 ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนและการประเมินมูลค่า
บทที่ 5 ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือความซับซ้อน
บทที่ 6การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก
บทที่ 7 สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บทที่ 8 การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน
บทที่ 9 กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 10 การติดตาม และปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 11 การบริหารความมั่งคั่งและการเงินเชิงพฤติกรรม

ผู้อบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอื่น

    การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP ทุกท่านและมี         
      ประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
    การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 60 ท่าน
    การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
    การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง                    แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย และใบ Certificate
      รับรองผลผ่านการอบรม

สิ่งที่จะได้รับในวันอบรม

- หนังสือของ TSI แบบ E-book
- เอกสารประกอบการอบรม (สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่สมัครหลักสูตรอบรม)
- ระบบการถาม-ตอบ เพื่อทบทวนเนื้อหาผ่าน Line Group
- ข้อสอบ Mock Exam

สถานที่จัดอบรม

- อบรม Online ผ่านระบบ Zoom หรือ MS Teams
  โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์ฝึกอบรม หรือ โรงแรม
  

    นักศึกษา รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บ.

   สมาชิกสมาคมฯ ประเภทนิติบุคคล รับส่วนลดเพิ่ม 300 บ.

1. คลิกที่ >>ตรวจสอบสิทธิสมาชิกสมาคมฯ << เพื่อเข้าสู่ "ประเภท/สิทธิ           ประโยชน์ของสมาชิก" ของ website สมาคมฯ
2. ตรวจสอบรายชื่อจาก สมาชิกนิติบุคคล
   2.1. สถาบัน
   2.2. เครือสถาบัน

***หมายเหตุ : การรับส่วนลดเพิ่ม สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมระบุหลักฐานอ้างอิงการรับส่วนลด


   รีบสมัครก่อนเต็ม

ดูแลใกล้ชิด รุ่นละไม่เกิน 60 ท่าน


สำคัญมาก: ข้อควรรู้ก่อนการชำระค่าสมัคร


- การกรอกแบบฟอร์มไม่ถือเป็นการจองที่นั่งอบรม

- ที่นั่งจะได้รับการจองต่อเมื่อมีการชำระค่าอบรมและส่งเอกสารการสมัครเท่านั้น

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 064-8236093, 094-2166896 หรือ Line ID: @cmsk

- เพื่อมิให้เสียสิทธิผู้อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าลงทะเบียนการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

- กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ถูกต้อง  เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมในการแก้ไขในการออกใบเสร็จรับเงิน/    ใบกำกับภาษี กรณีที่ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีสูญหายและต้องการขอใบเสร็จรับเงินใหม่ **ต้องมีใบแจ้งความกรณีที่สูญหาย** 
  CMSK ขอสงวนสิทธิคิดค่าธรรมเนียมของทั้ง 2 กรณี จำนวน 150 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ
  (ใบเสร็จรับเงินสามารถ Reprint ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ที่ออกใบเสร็จรับเงิน)

- กรณีมีการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องนำส่งใบหัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริงที่ลงวันที่ชำระเงินมาตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง
  บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด (ฝ่ายบัญชี)  126/103 อาคารซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.กรุงธนบุรี 
  แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 เท่านั้น

- กรณีที่อบรมกับทางสถาบัน CMSK แล้วสอบไม่ผ่านสามารถใช้สิทธิอบรมซ้ำได้ ตาม เงื่อนไขการใช้สิทธิอบรมซ้ำ

- กรณีเลื่อนการอบรม ทุกหลักสูตรจะไม่สามารถเลื่อนการอบรมข้ามปีได้

- กรณีต้องการเลื่อนการอบรม จะสามารถเลื่อนการอบรมได้ก็ต่อเมื่อเป็นหลักสูตรหรือชุดวิชาเดียวกันเท่านั้น

- หากต้องการเลื่อนรอบการอบรม *จะมีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบอบรม* ตาม เงื่อนไขการชำระค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบ
  และการเลื่อนรอบจะสามารถเลื่อนได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น ไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปีได้


- แจ้งเลื่อนก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงินมากกว่า 30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 500 บาท

- แจ้งโอนสิทธิก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 15-30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 1,500 บาท

- แจ้งโอนสิทธิก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 8-14 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 3,000 บาท

- แจ้งโอนสิทธิก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 3-7 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 5,000 บาท

- แจ้งโอนสิทธิก่อนการอบรมน้อยกว่า 3 วัน ไม่สามารถเลื่อนรอบได้


(ยกเว้นกรณีที่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องชำระค่าใช้จ่าย 5,000 บาท และชำระก่อนวันเข้าอบรม 3 วัน)

หมายเหตุ: ทั้งนี้ การเลื่อนรอบสามารถเลื่อนได้สูงสุด 1 ครั้ง หลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้เลื่อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง การเลื่อนรอบไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามหลักสูตร หรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ และไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปีได้- ต้องเป็นผู้เข้าอบรมที่มาอบรมครบตามเวลา

- รอบที่ต้องการอบรมซ้ำต้องมีระยะห่างจากการอบรมครั้งแรกไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันอบรมครั้งใหม่

- ต้องสามารถแสดงหลักฐานว่าสอบไม่ผ่าน ภายใน 6 เดือน ก่อนวันที่จะอบรมครั้งใหม่

- ผลสอบ 1 ครั้งใช้ได้สำหรับการอบรมซ้ำได้ 1 ครั้ง

- ต้องลงทะเบียน พร้อมชำระค่าห้องอบรม ก่อนการอบรมอย่างน้อย 4 วัน ก่อนถึงวันอบรมวันแรก

  (ค่าห้องอบรมวันละ 856 บาท * 6 วัน = 5,136 บาท)

- ชำระค่าเอกสารประกอบการสอน จำนวน 535 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

- กรณีผู้เข้าอบรม ขอเข้าอบรมซ้ำแล้วไม่มาเข้าอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามกำหนด CMSK ขอสงวนสิทธิในการเข้ารับการอบรมซ้ำในครั้งถัดไป

- ผู้เข้าอบรมไม่สามารถโอนสิทธิการอบรมซ้ำให้กับบุคคลอื่นได้

- สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม