หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 2: การวางแผนการลงทุน (อบรม Online ผ่านระบบ Zoom)

ประกอบด้วย เนื้อหา 9 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน
บทที่ 2 หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน
บทที่ 3 หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตลาดอนุพันธ์
บทที่ 4 การลงทุนในทางเลือกอื่น
บทที่ 5 ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน
บทที่ 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 7 การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 8 กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 9 การวัดผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์

ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

   การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP® ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
   การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 60 ท่าน
   การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
   การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญในรูปแบบของ Mind Maps
   การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย

ราคาท่านละ 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สิ่งที่จะได้รับในวันอบรม
   หนังสือของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ (TSI)
   หนังสือคู่มือเพื่อใช้ในการเตรียมสอบ (สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่สมัครหลักสูตรอบรม + ทบทวนฯ)
   เอกสารประกอบการอบรม
   ระบบการถาม-ตอบ เพื่อทบทวนเนื้อหาผ่าน Line Group
   ข้อสอบเสมือนออนไลน์ (Mock Exam) 

สถานที่จัดอบรม
อบรมแบบห้องเรียน Virtual Classroom ผ่าน Program Zoom

  สมาชิกสมาคมฯ ประเภทบุคคล รับส่วนลดเพิ่ม 300 บ.
   AFPT
   CFP®

  สมาชิกสมาคมฯ ประเภทนิติบุคคล รับส่วนลดเพิ่ม 300 บ.
1. คลิกที่ >> ตรวจสอบสิทธิสมาชิกสมาคมฯ << เพื่อเข้าสู่ "ประเภท/สิทธิประโยชน์ของสมาชิก"
ของ web sit สมาคมฯ
2. ตรวจสอบจากรายชื่อจาก สมาชิกนิติบุคคล
   2.1. สถาบัน
   2.2. เครือสถาบัน

  นักศึกษา รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บ.

หมายเหตุ : การรับส่วนลดเพิ่ม สามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมระบุหลักฐานอ้างอิงการรับส่วนลด


ดูแลใกล้ชิด รุ่นละไม่เกิน 60 ท่าน

รีบสมัครก่อนเต็ม


สำคัญมาก: ข้อควรรู้ก่อนการชำระค่าสมัคร
หมายเหตุ ทั้งนี้หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- แจ้งเลื่อนก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงินมากกว่า 30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 15-30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 8-14 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 3-7 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 2,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมน้อยกว่า 3 วัน ไม่สามารถเลื่อนรอบได้ 
(ยกเว้นกรณีที่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องชำระค่าใช้จ่าย 2,000บาท และชำระก่อนวันเข้าอบรม 3 วัน)


หมายเหตุ: ทั้งนี้ การเลื่อนรอบสามารถเลื่อนได้สูงสุด 1 ครั้ง หลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้เลื่อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง การเลื่อนรอบไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามหลักสูตร หรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ และไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปีได้

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®

- ต้องเป็นผู้เข้าอบรมที่มาอบรมครบตามเวลา
- รอบที่ต้องการอบรมซ้ำต้องมีระยะห่างจากการอบรมครั้งแรกไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันอบรมครั้งใหม่
- ต้องสามารถแสดงหลักฐานว่าสอบไม่ผ่าน ภายใน 6 เดือน ก่อนวันที่จะอบรมครั้งใหม่
- ผลสอบ 1 ครั้งใช้ได้สำหรับการอบรมซ้ำได้ 1 ครั้ง
- ต้องลงทะเบียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมอย่างน้อย 15 วันก่อนถึงวันอบรมวันแรกวันละ 800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- กรณีต้องการรับเอกสารประกอบการอบรมใหม่ มีค่าธรรมเนียม 500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

- กรณีผู้เข้าอบรม ขอเข้าอบรมซ้ำแล้วไม่มาเข้าอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามกำหนด CMSK ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมซ้ำในครั้งถัดไป
- ผู้เข้าอบรมไม่สามารถโอนสิทธิ์การอบรมซ้ำให้กับบุคคลอื่นได้
- สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม

หมายเหตุที่ควรรู้ก่อนการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

- การกรอกแบบฟอร์มไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่งอบรม
- ที่นั่งจะได้รับการยืนยันเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเท่านั้น
- กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนชำระค่าธรรมเนียม
- เพื่อมิให้เสียสิทธิ์ผู้อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียม
- บริษัทฯ ยึดข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลหลังจากที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไปแล้ว จะมีค่าธรรมเนียมในการแก้ไข ใบละ 150 บาท
- กรณีต้องการเลื่อนการอบรมหลักสูตรอบรม หรือ หลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ จะสามารถเลื่อนได้เฉพาะในหลักสูตรเดียวกันและมีการชำระค่าธรรมเนียมเลื่อนอบรมมาแล้วเท่านั้น
- สงวนสิทธิ์การโอนสิทธิ์เข้าอบรมให้เฉพาะผู้สมัครที่ชำระค่าหลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ เต็มจำนวนเท่านั้น (หลักสูตรเตรียมความพร้อมฯ ที่ได้ส่วนลดจากการสมัครพร้อมการอบรม ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้) และจะมีค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ์เริ่มต้น 500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)