หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP® Module 2: การวางแผนการลงทุน

ประกอบด้วย เนื้อหา 9 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน
บทที่ 2 หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน
บทที่ 3 หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตลาดอนุพันธ์
บทที่ 4 การลงทุนในทางเลือกอื่น
บทที่ 5 ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน
บทที่ 6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 7 การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 8 กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
บทที่ 9 การวัดผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์

ผู้เข้าอบรมกับ CMSK Academy จะได้รับสิ่งที่หาไม่ได้จากสถาบันอบรมอื่น

   การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่เป็น CFP® ทุกท่านและมีประสบการณ์การทำงานมายาวนาน
   การดูแลที่ทั่วถึงในห้องที่มีผู้เข้าอบรมรุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน
   การเรียนรู้ที่สอดแทรกกรณีศึกษาเพื่อให้นำไปใช้งานได้จริง
   การติวสอบจากสรุปเนื้อหาที่สำคัญในรูปแบบของ Mind Maps
   การทดลองทำข้อสอบออนไลน์แบบจับเวลาเสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย

ราคาท่านละ 10,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สิ่งที่จะได้รับในวันอบรม
   อาหารกลางวัน และ ของว่าง
   หนังสือของทางสมาคมฯ (TSI)
   หนังสือคู่มือเพื่อใช้ในการเตรียมสอบ (สงวนสิทธิเฉพาะผู้ที่สมัครหลักสูตรอบรม + ทบทวนฯ)
   เอกสารประกอบการอบรม
   ระบบการถาม-ตอบ เพื่อทบทวนเนื้อหาผ่าน Line Group
   ระบบ VDO ทบทวนเนื้อหาออนไลน์ผ่าน YouTube CMSK Channel 
   ข้อสอบเสมือนออนไลน์ (Mock Exams) 

สถานที่จัดอบรม
   อาคารไทยศรี ชั้น 26 (ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2) 
 จอดรถได้ที่อาคารไทยศรี ตั้งแต่ชั้น 2B ขึ้นไป ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย (ต้องนำบัตรจอดรถมาประทับตรา
ที่เคาน์เตอร์ CMSK ชั้น 26)
   อาคารเคเอกซ์ (The Knowledge Exchange: KX)  (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่) 
จอดรถได้ที่อาคารเคเอกซ์ ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย

   โรงแรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20
จอดรถได้ที่โรงแรม ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีเดินทางด้วย BTS ลงสถานี Asoke ทางออกที่ 6
   โรงแรม Asia Bangkok
จอดรถได้ที่โรงแรม ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีเดินทางด้วย BTS ลงสถานี ราชเทวี ทางออกที่ 2

(สถานที่จัดอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)ดูแลใกล้ชิด รุ่นละไม่เกิน 40 ท่าน

รีบสมัครก่อนเต็ม

อาคารไทยศรี ชั้น 15, 26
(ติด BTS กรุงธนบุรี ทางออกที่ 2)

จอดรถได้ที่อาคารไทยศรี ตั้งแต่ชั้น 2B ขึ้นไป ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย (ต้องนำบัตรจอดรถมาประทับตราที่เคาน์เตอร์ CMSK ชั้น 26)

อาคารเคเอกซ์ (The Knowledge Exchange: KX)  (ใกล้ BTS วงเวียนใหญ่)

** จอดรถได้ที่อาคารเคเอกซ์ ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย **

โรงแรม  Novotel Bangkok Sukhumvit 20

จอดรถได้ที่โรงแรม ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีเดินทางด้วย BTS ลงสถานี Asoke ทางออกที่ 6
    โรงแรม Asia Bangkok

สำคัญมาก: ข้อควรรู้ก่อนการชำระค่าสมัคร

ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®

- แจ้งเลื่อนก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงินมากกว่า 30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 15-30 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 8-14 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 3-7 วัน ชำระค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
- แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมน้อยกว่า 3 วัน ไม่สามารถเลื่อนรอบได้ 
(ยกเว้นกรณีที่มีใบรับรองแพทย์ จะต้องชำระค่าใช้จ่าย 5,000บาท และชำระก่อนวันเข้าอบรม 3 วัน)

หมายเหตุ: ทั้งนี้ การเลื่อนรอบสามารถเลื่อนได้สูงสุด 1 ครั้ง หลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้เลื่อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

            อนึ่ง การเลื่อนรอบไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามหลักสูตร หรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ และไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปีได้

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®

- ต้องเป็นผู้เข้าอบรมที่มาอบรมครบตามเวลา
- วันที่ต้องการเข้าอบรมต้องไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ผู้เข้าอบรมเข้ารับการอบรมครั้งแรก
- ต้องสามารถแสดงผลสอบที่ระบุว่าไม่ผ่านในหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม
- ต้องลงทะเบียน พร้อมชำระค่าเอกสารและอาหารก่อนการอบรมอย่างน้อย 15 วัน จำนวน 2,000 บาท
- กรณีผู้เข้าอบรม ขอเข้าอบรมซ้ำแล้วไม่ได้มาเข้าอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามกำหนดการ CMSK ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมในครั้งถัดไป
- ผู้เข้าอบรมไม่สามารถโอนสิทธิ์การอบรมซ้ำให้กับบุคคลอื่นได้
- CMSK ขอสงวนสิทธิ์ในการอบรมซ้ำ เป็นเก้าอี้เสริม รุ่นละไม่เกิน 3 ท่าน โดยพิจารณาจากลำดับผู้ที่ทำการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วน

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการอบรมซ้ำ CFP ชำระค่าธรรมเนียม 2,000บ. มีผลตั้งแต่ 12 ก.ย. 63 เป็นต้นไป

หมายเหตุที่ควรรู้ก่อนการชำระค่าสมัคร

- การกรอกแบบฟอร์มไม่ถือเป็นการจองที่นั่งอบรม 
- ที่นั่งจะได้รับการจองต่อเมื่อมีการชำระค่าอบรมและส่งเอกสารการสมัครเท่านั้น
- กรุณาสอบถามที่นั่งก่อนชำระเงินค่าสมัครที่เบอร์ 092-2702115 หรือ Line ID: cmsktraining ** สอบถามก่อนชำระเงิน **
- เพื่อมิให้เสียสิทธิผู้อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าลงทะเบียน ภายหลังจากการลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
- ในการกรอกข้อมูลกรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ให้ถูกต้องหากมีการแก้ไขข้อมูลในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีหลังจากที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไปแล้ว ทางสถาบันจะคิดค่าธรรมเนียมในการแก้ไข จำนวน 150 บาท
- กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายและต้องการขอใบเสร็จรับเงินใหม่ ต้องมีใบแจ้งความกรณีที่ใบเสร็จรับเงินสูญหาย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมที่ CMSK จำนวน 150บ. (ใบเสร็จรับเงินสามารถ Reprint ย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ที่ออกใบเสร็จรับเงิน)
- กรณีมีการหักยอดหัก ณ ที่จ่าย ต้องนำใบหัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริงที่ลงวันที่ชำระเงินมาให้ในวันอบรม หากไม่เช่นนั้นท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินหลังจากที่นำเอกสาร ใบหัก ณ ที่จ่าย ฉบับจริงมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ CMSK เท่านั้น
- กรณีที่อบรมกับทางสถาบัน CMSK แล้วสอบไม่ผ่านสามารถใช้สิทธิ์อบรมหรือติวซ้ำได้ ศึกษารายละเอียดที่ > วิธีการและเงื่อนไข <
- กรณีเลื่อนการอบรม ทุกหลักสูตรจะไม่สามารถเลื่อนการอบรมข้ามปีได้
- กรณีต้องการเลื่อนการอบรม จะสามารถเลื่อนการอบรมได้ก็ต่อเมื่อเป็นหลักสูตรหรือชุดวิชาเดียวกันเท่านั้น
- หากต้องการเลื่อนรอบการอบรม *จะมีค่าธรรมเนียมในการเลื่อน* ศึกษารายละเอียดที่ > วิธีการและเงื่อนไข < และสามารถเลือนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- การโอนสิทธิ์การเข้าอบรมจะสามารถโอนสิทธิ์ได้เฉพาะกรณีที่สมัครและชำระเงินหลักสูตรติวสอบ อย่างเดียว (ถ้าเป็นการสมัครและชำระ อบรมพร้อมติวตามโปรโมชั่น หรือ หลักสูตรอบรม จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้) ศึกษารายละเอียดที่ > วิธีการและเงื่อนไข <