อัจกร การตูม CFP

 งานปัจจุบัน
   วิทยากร หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP, CMSK Academy
   นักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงินอิสระ
   ผู้แนะนำการลงทุนอิสระ ขึ้นทะเบียน บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย)
   ที่ปรึกษาผู้ประกอบการ SMEs ด้านการจัดการ การตลาด และการจัดทำแผนธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

   ปริญญาโท Young Executive MBA (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คุณวุฒิวิชาชีพ/ใบอนุญาต
   ประกาศนียบัตร นักวางแผนการเงิน CFP Certified Financial Planner, Thai Financial Planning Association, member of Financial Standard Board, U.S.A. 
   ประกาศนียบัตร ภาษาจีนกลางชั้นต้นและชั้นกลาง Beijing New Asia University,  Beijing, People's Republic of China (PRC) 
   ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (IC License)
   วุฒิบัตร หลักสูตรตราสารที่มีความซับซ้อน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ประสบการณ์ทำงาน
   อาจารย์พิเศษ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
   ผู้จัดการโครงการ KSME Academy ธนาคารกสิกรไทย

   ผู้จัดการโครงการ ที่ปรึกษาส่งเสริมการลงทุน ไทย – จีน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บทความโดย อัจกร การตูม CFP