เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คุณวุฒิวิชาชีพ/ใบอนุญาต
   นักวางแผนการเงิน CFP : Certified Financial Planner
   นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ (CISA1 : Certified Investment and Securities Analyst Program Level 1)
   ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (หลักทรัพย์ + สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) : Capital Market Investment  Consultant
   นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ผู้วางแผนการลงทุน IP : Investment Planner
   ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต
   ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย   


ประสบการณ์ทำงาน
   ให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคลมากกว่า 10 ปี
   วิทยากรให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลและให้คำปรึกษาการเงินส่วนบุคคลในองค์กรขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย
   วิทยากร สมาคมบริษัทจัดการลงทุน(AIMC), ตลาดหลักทรัพย์ฯ(SET)
   ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ (นักวิเคราะห์หลักทรัพย์)
   เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุน

  บทความโดย เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์  CFP