Win-Win Consulting

หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ
   Mindset ที่ถูกต้องของที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ
   กระบวนการขายแบบที่ปรึกษา
   5 คำถามที่ต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนขาย
   เคล็ดลับในการหาลูกค้าที่ใช่
   นำเสนอสินค้าการเงินให้ตอบโจทย์
   ปิดการขายอย่างไรให้ไร้ข้อโต้แย้ง
   ฝึกปฏิบัติบทบาทสมมตินักขายเชิงที่ปรึกษา
สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่มีการให้ทดลองฝึกฝนแบบ Role Play กับมืออาชีพ โดย

นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP

นักวางแผนการเงิน CFP
นักเขียน Best Seller

Trainer/Motivator