นักวางแผนการเงิน CFP® คืออะไร

        เป็นผู้ประกอบวิชาชีพนักวางแผนการเงิน ที่สามารถให้บริการวางแผนการเงินซึ่งประกอบด้วย แผนการลงทุน แผนการประกันชีวิต แผนภาษีและมรดก และแผนเพื่อวัยเกษียณแก่ลูกค้า ที่ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา และจัดทำแผนการเงิน ในทุกๆ ด้านตามที่กล่าวมาภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไข เฉพาะของแต่ละบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินตามต้องการ และมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอย่างมีความสุข เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่เป้าหมายในอนาคต โดยนักวางแผนการเงิน CFP® จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™

   นักวางแผนการเงิน CFP® 
นักวางแผนการเงิน CFP®  มีหน้าที่ให้คำแนะนำและวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุมครบทุกด้าน ได้แก่ การวางแผนการบริหารเงินสด การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันชีวิต การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก และการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ

   ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ มีหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านการวางแผนการลงทุน และ/หรือด้านการวางแผนการประกันชีวิตและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

คุณสมบัติพื้นฐานสำหรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™
นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนงคุณวุฒิวิชาชีพที่สมาคมฯ กำหนด ดังนี้

 • การศึกษา (Education) นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จะต้องมีความรู้ด้านการวางแผนการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติตามมาตรฐานที่สมาคมฯ กำหนด โดยต้องเข้ารับการอบรมพื้นฐานความรู้ 6 วิชา กับสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตของสมาคมฯ
 • การสอบ (Examination) นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® เพื่อประเมินความสามารถในการนำความรู้ และทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้สำหรับการวางแผนการเงิน
 • ประสบการณ์การทำงาน (Experience) สมาคมฯ กำหนดให้นักวางแผนการเงิน CFP® จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลูกค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในเชิงปฏิบัติ
 • จรรยาบรรณ (Ethics) นักวางแผนการเงิน CFP® ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ และผู้สมัครขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ (“ผู้สมัคร”) จะต้องปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงินเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า

การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และ คุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™

การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP®

     CFP® เป็นคุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพที่สามารถให้บริการวางแผนการเงินซึ่งประกอบด้วย แผนการลงทุน แผนการประกันชีวิต แผนภาษีและมรดก และแผนเพื่อวัยเกษียณแก่ลูกค้า ที่ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงินในทุกๆด้านตามที่กล่าวมาภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินตามต้องการ และมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอย่างมีความสุข เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่เป้าหมายในอนาคต โดยนักวางแผนการเงิน CFP® จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

     เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® เป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® เพื่อให้ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับประโยชน์และได้รับการคุ้มครอง สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) ซึ่งเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ดาเนินการบริหารโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ในประเทศไทย บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ที่สมาคมฯ กาหนด จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® 

คุณวุฒิวิชาชีพสอบผ่านข้อสอบ CFP®

ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน

     ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงิน จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการเรียกว่า 4E's อันได้แก่

- การอบรม (Education)

- การสอบ (Examination)

- ประสบการณ์การทำงาน (Experience)

- จรรยาบรรณ (Ethics)

   การอบรม (Education)

     
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association, TFPA) กำหนดให้การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินต้องมีจำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 40 ชั่วโมง แบ่งเป็นการศึกษาในห้องเรียน (class room) 24 ชั่วโมง และการศึกษาด้วยตนเอง (self-study) 16 ชั่วโมง ทั้งนี้หลักสูตรการวางแผนทางการเงินประกอบด้วยองค์ความรู้ 6 ชุดวิชาดังต่อไปนี้

  ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)
  ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
  ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
  ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
  ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
  ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

     ในการเข้ารับการอบรม ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมตามลำดับ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าอบรมชุดวิชาใดก่อนก็ได้ ยกเว้นชุดวิชาที่ 6 จำเป็นจะต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1-5 เสียก่อนจึงจะสามารถเข้าอบรมในชุดวิชาที่ 6 ได้ โดยในการเข้ารับการอบรมนั้น ไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบจะต้องผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 1 และชุดวิชาที่เกี่ยวข้อง

   การสอบ (Examination)
     ในการสอบ ทางสมาคมได้แบ่งข้อสอบออกเป็นทั้งหมด 4 ชุด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดังต่อไปนี้
- ข้อสอบฉบับที่ 1 ครอบคลุมเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 1
- ข้อสอบฉบับที่ 2 ครอบคลุมเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 2
- ข้อสอบฉบับที่ 3 ครอบคลุมเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 3
- ข้อสอบฉบับที่ 4 ครอบคลุมเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 5 และ 6

     ในการสอบข้อสอบฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 นั้น ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการสอบตามลำดับแต่อย่างใด ผู้เข้าสอบสามารถเลือกชุดข้อสอบที่ประสงค์จะสอบได้ตามความสมัครใจ แต่มีเงื่อนไขในการเข้าสอบคือ ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 และชุดวิชาที่ข้อสอบชุดนั้นๆ ครอบคลุมถึง เช่นต้องการเข้ารับการสอบในข้อสอบชุดที่ 3 จะต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 และผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 3 และ 4 แล้ว เป็นต้น ส่วนการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 จะต้องสอบผ่านข้อสอบฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ก่อน

     เครื่องคิดเลขที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบมีดังต่อไปนี้คือ Texas Instruments BAII Plus, Texas Instruments BAII Plus Professional, Casio FC100, Casio FC 100V, Casio FC 200V, HP 10 B, HP 10 B II, HP 12 C และ HP 12 C Platinum

     นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ต้องผ่านการสอบเพื่อประเมินความสามารถ ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สำหรับให้คำปรึกษา และจัดทำแผนการเงิน อันจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและประโยชน์ของลูกค้า หรือผู้ขอรับคำปรึกษา โดยนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ตามที่สมาคมกำหนดดังนี้

 ประสบการณ์การทำงาน (Experience)
     
การขึ้นทะเบียนเป็น นักวางแผนการเงิน CFP®ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องตามประกาศใหม่ของทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
TFPA 001/2556 แก้ไขเกณฑ์ประสบการณ์การทำงาน
รายละเอียดดังนี้ http://tfpa.or.th/2014/detail.php?id=108

     หลังจากที่ผู้สมัครได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการศึกษา การสอบ และประสบการณ์การทำงานแล้ว ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ ดังนี้

 • ยึดมั่นและปฏิบัติตาม “ประมวลจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” และ ”หลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน” ที่สมาคมฯ กำหนด
 • เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการไต่สวนหรือสอบสวนคดีทางแพ่งหรืออาญาของหน่วยงานกำกับดูแลตนเอง หรือหน่วยงานของรัฐ
     ในการยื่นขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® หรือคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ผู้ยื่นขอต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ควบคู่กับการยื่นขอขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ

การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน Associate Financial Planner Thailand, AFPT™

AFPT™ เป็นคุณวุฒิผู้ประกอบวิชาชีพที่รับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ซึ่งรับรองความสามารถของที่ปรึกษาการเงินในการให้บริการวางแผนหรือปรึกษาการเงินซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
 
ที่ปรึกษาการเงินด้านการลงทุน ต้องผ่านการอบรม และสอบผ่าน ด้านการวางแผนการลงทุน

  ที่ปรึกษาการเงินด้านการประกันชีวิต ต้องผ่านการอบรม และสอบผ่าน ด้านการวางแผนประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

     ในการเข้ารับการอบรม ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมตามลำดับ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าอบรมชุดวิชาใดก่อนก็ได้ อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ นอกจากจะต้องผ่านการอบรมในชุดวิชาที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 1

     AFPT™ จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยกำหนด และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ที่ปรึกษาการเงินสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักวางแผนการเงินได้ เมื่อมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP® ที่กำหนด

คุณวุฒิวิชาชีพสอบผ่านข้อสอบ AFPT™
ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน
หรือ
ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

     
ในการสอบข้อสอบฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 นั้น ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการสอบตามลำดับแต่อย่างใด ผู้เข้าสอบสามารถเลือกชุดข้อสอบที่ประสงค์จะสอบได้ตามความสมัครใจ แต่มีเงื่อนไขในการเข้าสอบคือ ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 และชุดวิชาที่ข้อสอบชุดนั้นๆ ครอบคลุมถึง

การขึ้นทะเบียนเป็น AFPT™ ไม่มีข้อกำหนดจำนวนปีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพ

ค่าธรรมเนียมในการพิจารณาขึ้นทะเบียน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

   
ค่าธรรมเนียมคำขอ จำนวน 535 บาท (เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

   
ในกรณีที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ แล้ว จะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกราย 2 ปี ดังนี้

     - สองปีเต็ม จำนวน 2,568 บาท

     - หนึ่งปีเต็ม จำนวน 1,284 บาท

     - ครึ่งปีที่สอง (ยื่นหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม) จำนวน 642 บาท

     นักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ AFPT™ จะต้องทำการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ (renew) ทุก 2 ปีปฎิทิน และจะต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continuing professional development : CPD) จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ประกอบการขอยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมสมาชิกราย 2 ปี จำนวน 7,000 บาท (หรือจำนวน 7,490 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนดอายุด้วย

เกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

สมาคมฯ ให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ซึ่งได้แก่ CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM, และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ และเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาคมฯ กำหนดภายหลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ

ระยะเวลาคุณวุฒิวิชาชีพเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ได้รับการขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งนี้ นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จะต้องต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพและชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ทุก 2 ปีปฏิทิน เพื่อคงสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ และคงสถานะสมาชิกภาพสมาคมฯ ทั้งนี้ สำหรับนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพครั้งแรก ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาสำหรับการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ตั้งแต่เดือนมกราคมของปีปฏิทินถัดไป

นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ 
จะต้องมีจำนวนชั่วโมงของการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development – CPD) ตามที่สมาคมฯ กำหนดเพื่อประกอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

กำหนดการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ
นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จะต้องดำเนินการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ รายงานชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ตามที่กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนดต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

ระยะเวลาผ่อนผันการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่ไม่ได้ยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถยื่นขอต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดมา

สถานภาพคุณวุฒิวิชาชีพและสมาชิกสมาคมฯ ภายหลังครบกำหนดต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ
หากนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ไม่ดำเนินการต่ออายุและชำระค่าบำรุงสมาคมฯ ภายในกำหนดระยะเวลาผ่อนผัน จะถือว่าคุณวุฒิวิชาชีพหมดอายุและสมาชิกภาพสมาคมฯ สิ้นสุดลง โดยนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จะไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จนกว่าจะได้ดำเนินการตามเกณฑ์การยื่นต่ออายุภายหลังครบกำหนดยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ (Reinsatement) 
 
ขั้นตอนการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™
นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ต้องยื่นขอต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ (www.tfpa.or.th) ที่เมนู ระบบสมาชิก 
และต้องรับรองคำแถลงการณ์เพื่อเปิดเผยประวัติความผิดและ/หรือการดำเนินการความผิดทางวินัยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาก่อนการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

เอกสารประกอบการยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ

 • นามบัตร กระดาษหัวจดหมาย และเอกสารสิ่งพิมพ์หรือโฆษณาที่มีการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® หรือเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ สำหรับการตรวจสอบการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ถูกต้อง
หนังสือแจ้งเตือนการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ           
 • 2 เดือนก่อนวันครบกำหนดยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ สมาคมฯ จะแจ้งเตือนให้นักวางแผนการเงิน CFP® และ/หรือที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ และดำเนินการสะสมจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพให้ครบ 30 ชั่วโมงตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนดภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนดต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ
 • 1 เดือนหลังวันครบกำหนดยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ สมาคมฯ จะแจ้งนักวางแผนการเงิน CFP® และ/หรือที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่ยังไม่ได้ต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ให้ยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ภายในระยะเวลาผ่อนผัน มิฉะนั้นจะถือว่าคุณวุฒิวิชาชีพหมดอายุและสมาชิกภาพสมาคมฯ สิ้นสุดลง และไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® หรือเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™
 • หลังครบระยะเวลาผ่อนผันยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ สมาคมฯ จะแจ้งนักวางแผนการเงิน CFP® และ/หรือที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพภายในระยะเวลาที่กำหนดว่าคุณวุฒิวิชาชีพหมดอายุและสมาชิกภาพสมาคมฯ สิ้นสุดลง และไม่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® หรือเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ พร้อมทั้งให้ส่งนามบัตร กระดาษหัวจดหมาย และเอกสารสิ่งพิมพ์หรือโฆษณาฉบับปรับปรุงให้สมาคมฯ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าไม่ได้ใช้เครื่องหมายดังกล่าวแล้ว หากนักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™  ต้องการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพใหม่ จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การยื่นต่ออายุภายหลังครบกำหนดยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ (Reinstatement)
การยื่นต่ออายุภายหลังครบกำหนดยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ (Reinstatement) 
นักวางแผนการเงิน CFP® หรือที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ที่ต้องการยื่นต่ออายุภายหลังครบกำหนดยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ (Reinstatement) สามารถดำเนินการทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ (www.tfpa.or.th) ที่เมนู ระบบสมาชิก

 • กรณียื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใน 4 ปีนับจากวันที่ครบกำหนดต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP® หรือที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จะต้อง
  • มีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ให้ครบตามที่สมาคมฯ กำหนด
  • ชำระค่าบำรุงสมาคมฯ
 • กรณียื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ เกินกว่า 4 ปีนับจากวันที่ครบกำหนดต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP® หรือที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ จะต้อง
  • สอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด
  • มีประสบการณ์การทำงานตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด
  • ชำระค่าบำรุงสมาคมฯ
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล
นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ มีหน้าที่แจ้งข้อมูลประวัติส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสมาชิกทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ ที่ www.tfpa.or.th


การปรับปรุงและ/หรือการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ
สมาคมฯ อาจปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น นักวางแผนการเงิน CFP® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ 
จึงควรติดตามข้อมูลประกาศต่างๆ ที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ รวมถึงจดหมายแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสมาคมฯ อย่างสม่ำเสมอ