IC Complex 2 : Bond and Mutual Fund

เหมาะสำหรับใคร ?

    ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) ที่มีเป้าหมายจะไปสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 2 (IC complex 2) หรือ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 3 (IC Complex3) เมื่อสอบทั้งสองแล้วก็สามารถนำไปขึ้นทะเบียนสอบเป็น ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 (IC Complex 1)

สอนเกี่ยวกับอะไร

    สอนในเรื่องความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน และความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ IC สำหรับการให้คำแนะนำการลงทุน ในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ติว 1 วันเพียงพอไหม

    เพียงพอ โดยอาจารย์จะสรุปเนื้อหาสำคัญที่จำเป็นสำหรับการสอบเป็นเอกสารประกอบการอบรม พร้อมมีข้อสอบเสมือนออนไลน์ให้ทำ 1 ชุด ซึ่งอาจารย์จะเน้นสอนให้ผู้อบรมเข้าใจหลักสำคัญ มากกว่าการจำเพื่อไปสอบ